สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ตามเอกสารแนบ