ประกวดราคาซือโครงการจัดซือคอมพิวเตอร์

ประกาศเทศบาลตําบลตระการพืชผล เรือง ประกวดราคาซือโครงการจัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมติดตังระบบคอมพิวเตอร์ใช้สําหรับการ บริการด้านงานทะเบียนราษฎรในโครงการย้ายสํานักทะเบียนท้องถินจากทีว่าการอําเภอตระการ พืชผลมาอยู่ทีสํานักงานเทศบาลตําบลตระการพืชผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ยังไม่มีไฟล์ PDF