ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดวันยื่นเอกสารการประมูล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ [ PDF ขนาด ]

ยังไม่มีไฟล์ PDF