ประกาศผลสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานรักษาของ

ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาธนานุบาล เทศบาลตำบลตระการพืชผลในตำแหน่งพนักงานรักษาของ ประจำปี 2560