การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผลโดยการรับโอน(ย้าย)และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์