รายงานการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ