รายงานการกำหนดราคากลาง

รายงานการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ