กองการศึกษา | กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลตำบลตระการพืชผลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา การพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและสืบสาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย งานส่งเสริมกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน


จำนวนผู้ออนไลน์ 48 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:50:46
จำนวนเข้าชม 887 ครั้ง