ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตระการพืชผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ให้มีการพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. ด้านร่างกาย มีความเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัย รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกาย
  2. ด้านอารมณ์และจิตใจ ให้มีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม มีความสะอาดต่อการกระทำผิด มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รู้จักเคารพเชื่อฟังบิดา มารดา และครูอาจารย์
  3. ด้านสังคม มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่เห็นแก่ตัว สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  4. ด้านสติปัญญา ให้เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งในด้านความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ รู้คุณค่าภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมอันดีงานของคนไทย


จำนวนผู้ออนไลน์ 31 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:51:29
จำนวนเข้าชม 818 ครั้ง