งานทะเบียนราษฎร | งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

สำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล

แจ้งเกิด

เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

แจ้งตาย

เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตาย ในกรณีไมมีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพเมื่อมีคนตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเหตุแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้

หลักฐานที่นำไปแสดง

การแจ้งย้ายที่อยู่

การแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่

บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างมานานแล้ว แต่ยังไม่มีบ้านเลขที่ ให้เจ้าบ้านแจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียน

หลักฐานที่นำไปแสดง

-ใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีปลูกสร้างใหม่ -บัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน -โฉนดที่ดิน
-แบบบ้าน 1 ชุด


จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:57:40
จำนวนเข้าชม 678 ครั้ง