กองช่าง | กองช่าง

กองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้าง 1.ก่อสร้างอาคาร,รั้ว,ป้าย ฯลฯ 2.ดัดแปลงอาคาร 3.รื้อถอนอาคาร 4.เคลื่อนย้ายอาคาร 5.เปลี่ยนการใช้อาคาร 6.ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น เอกสารอื่นๆ เช่น -สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ -การเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข2 -เปลี่ยนการใช้อาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข 3 -ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ -การอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข 4


จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:58:43
จำนวนเข้าชม 1301 ครั้ง