กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.บริการหยอดโปลิโอเด็ก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

3.ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีกำขัดยุง แจกทรายอะเบท ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

4.กวาดถนน ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน

5.ออกตรวจหอพักร่วมกับหน่วยงานอื่น

6.ให้บริการเก็บขยะในชุมชน

7.รับชำระค่าขยะธรรมเนียมขยะมูลฝอย

8.ต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น หอพัก ร้านซ่อมรถ อู่รถ ฯลฯ

9.ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร

10.ต่อใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่ผมและให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

11.รับคำร้องทั่วไป เช่น ร้องเรียนเหตุรำคาญเนื่องจาก กลิ่น เสียง และ ออกตรวจสอบเหตุรำคาญ

ไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกรณีพิพาท เนื่องจากเหตุรำคาญร่วมกัยนิติกร

12.ชำระค่าธรรมเนียมการจัดสิ่งปฎิกูล (สูบส้วม)

13.ต่อใบอนุญาติดำเนินการรับทำการเก็บขนสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย

โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

14.ต่อใบอนุญาต รับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

15.ควบคุมดูแลตลาดสดให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานของสาธารณสุข

16.ออกใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม

17.ออกให้บริการ/รณรงค์กรณีมีโรคระบาด สอบสวนโรคเพื่อควบคุมและป้องกันตามสถานการณ์ให้ทัน

18.ให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน

19.ดูแลงานประชุม อสม. และงานศึกษาดูงาน อสม.


จำนวนผู้ออนไลน์ 1 คน

อัพเดท: 2014-05-25 11:00:19
จำนวนเข้าชม 1120 ครั้ง