• แผนการดำเนินงาน 3 ข้อ เรื่อง แผนดำเนินงาน

  แผนการดำเนินงาน 3 ข้อ เรื่อง แผนดำเนินงาน มีรายละเอียด ดาวโหลดข้อมูล PDF ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 18:31:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 50

 • เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ

  เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีเอกสาร แบบประเ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 18:51:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 46

 • เรื่อง ประมวลจริยธรรม ปี2561

  เรื่อง ประมวลจริยธรรม ปี2561 โดยมีเอกสาร PDF ดาวโหลด แนบท้าย ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 19:01:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 41

 • ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

  ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ภาพเอกสารลงนาม 2 ฉบับ โดยน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 19:25:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 55

 • เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล

  เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล ดาวโหลดเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 19:27:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 51

 • เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล

  เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล มีเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 19:33:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 45

 • เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส

  เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส มีเอกสาร ลงนามแนบท้าย 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:19:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 32

 • เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เทศบาล

  แผนยุทธศาสตร์เทศบาล ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง การประกาศใช้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:32:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 36

 • เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตกาลพืชผล มีเอกสาร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:36:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 42

 • เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

  เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:40:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 40

 • การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี2560

  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเอกสาร PDF แนบท้า ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:45:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 36

 • เรื่องประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาล

  เรื่องประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ เทศบาลตำบลตระการพืชผล เอกสาร PDF ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:48:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 41

 • กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

  กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง เอกสารลงนามแนบท้าย PDF 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:51:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 35

 • เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ พนง.

  เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล มีเอกสา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:54:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 40

 • เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร

  เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร มีเอกสาร แนบท้าย PDF 8 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:06:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 39

 • วัฒนธรรมองค์กร

  วัฒนธรรมองค์กร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:08:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 39

 • รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ

  รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ เอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:15:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 45

 • รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

  รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล มีเอกสาร ลงนาม แ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:22:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 44

 • ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารแนบท้าย ลงนาม 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:24:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 34

 • ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เอกสาร ลงนาม 3 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:27:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 42

 • ประกาศลดขั้นตอนการทำงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น

  ประกาศลดขั้นตอนการทำงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตกาลพืชผล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:30:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 36

 • คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข

  1.คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข 2.กระบวนงานการให้บริการ 3.มาตรฐานการป ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:41:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 35

 • แผนการจัดหาพัสดุปี 2561

  แผนการจัดหาพัสดุปี 2561 เอกสารแนบท้าย 3 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:48:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 37

 • แผนการจัดหาพัสดุปี 2562

  แผนการจัดหาพัสดุปี 2562 มีเอกสารแนบท้าย PDF 3 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 23:52:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 47

 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 มีเอกสารแนบท้าย 1 ฉบับ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-23 20:59:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 59

 • ผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของเทศบาล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-26 02:14:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 64

 • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์และ การทุจริต

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์และ การทุจริต ศูนย์รับเรื่องร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-26 02:18:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 72

 • คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน

  คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน 1.คู่มือแนะนำประชาชน เทศบาล 2.คู่มือสำหรับปร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-26 02:34:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 80

 • ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

  ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2019-01-17 23:40:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 49