ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน

คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน

คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน 1.คู่มือแนะนำประชาชน เทศบาล 2.คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.การรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยาท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้างชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 4.การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนก 5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 6.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 7.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11.การรับชำระภาษีป้าย 12.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ 13.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน 14.การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม 15.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 16.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง 18.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงส่วนท้องถิ่น 19.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 20.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถดาวโหลดข้อมูล PDF ตามหมายเลขหัวข้อ ตามเอกสารแนบท้าย

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [2] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [3] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [4] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [5] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [6] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [7] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [8] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [9] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [10] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [11] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [12] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [13] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [14] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [15] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [16] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [17] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [18] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [19] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [20] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [21] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน

อัพเดท: 2018-11-26 02:34:46
จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง