ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เทศบาล

การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์เทศบาล ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562 1.ประกาศใช้แผน The announcement of the Strategic Plan for Development (2015 - 2562) 2.แผนยุทธศาสตร์เทศบาล Municipality Strategic Plan 3.บทที่5 แนวทางการพัฒนา Strategies and guidelines for local development 4.บทที่ 6 ติดตามแผน Implementation of the local development strategy. And monitoring เอกสาร PDF แนบท้าย 4 ฉบับ

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [2] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [3] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [4] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน

อัพเดท: 2018-11-22 22:32:34
จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง