งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-11-04-18-17-25งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562.pdf ]