คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์และการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลตระการพืชผลฉบับนี้

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการทุจริตของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตำบลตระการพืชผล ดาวโหลดเอกสาร PDF

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2019-06-29-22-50-16คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf ]