คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน 1.คู่มือแนะนำประชาชน เทศบาล 2.คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.การรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยาท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้างชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 4.การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนก 5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 6.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 7.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 8.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11.การรับชำระภาษีป้าย 12.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ 13.การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน 14.การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม 15.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 16.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง 18.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงส่วนท้องถิ่น 19.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 20.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถดาวโหลดข้อมูล PDF ตามหมายเลขหัวข้อ ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-21-33คู่มือแนะนำประชาชน เทศบาล.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-22-10คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-22-43กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่).pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-24-03การให้สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนก.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-24-29การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-24-56การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-25-19การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-25-45การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-26-07การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-26-38การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-27-01การรับชำระภาษีป้าย.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-27-22การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-27-46การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-28-18การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-28-47การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-29-14การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-29-45การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-31-02การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-32-38การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม).pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-33-03การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม).pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-26-02-33-25การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf ]