แผนการจัดหาพัสดุปี 2562 มีเอกสารแนบท้าย PDF 3 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-52-38Procurement Plan, 2016 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-52-43Procurement Plan, 2016 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-52-49Procurement Plan, 2016 3.pdf ]