แผนการจัดหาพัสดุปี 2561 เอกสารแนบท้าย 3 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-47-43Procurement Plan, 2016 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-47-49Procurement Plan, 2016 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-47-55Procurement Plan, 2016 3.pdf ]