1.คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข 2.กระบวนงานการให้บริการ 3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขยะมูลฝอย61 4.การวางแผนเก็บขนมูลฝอย 5.ข้อมูลเชิงสถิติ สรุปรายงานการจัดเก็บ เอกสารแนบท้าย PDF 5 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-41-00Public Health Operations Manual 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-41-07Service procedure 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-41-13Waste Management Standards 3.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-41-19การวางแผนเก็บขนมูลฝอย 4.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-23-41-25Statistical information Summary report collection 5.pdf ]