เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล มีเอกสาร ลงนามแนบท้าย 1 ฉบับ

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้