เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-40-38The annual budget of 2016.pdf ]