แผนยุทธศาสตร์เทศบาล ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562 1.ประกาศใช้แผน The announcement of the Strategic Plan for Development (2015 - 2562) 2.แผนยุทธศาสตร์เทศบาล Municipality Strategic Plan 3.บทที่5 แนวทางการพัฒนา Strategies and guidelines for local development 4.บทที่ 6 ติดตามแผน Implementation of the local development strategy. And monitoring เอกสาร PDF แนบท้าย 4 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-30-52The announcement of the Strategic Plan for Development (2015 - 2562) 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-31-03Municipality Strategic Plan 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-31-12Strategies and guidelines for local development 3.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-31-19Implementation of the local development strategy. And monitoring 4.pdf ]