อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ มีเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-22-15-04Municipal authority.pdf ]