เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล มีเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-19-33-12Local Development Plan for 2018-2021.pdf ]