เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีเอกสาร แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 6 ท่าน โดยมีเอกสารสามารถดาวโหลด PDF แนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-50-53Evaluation form Ampon.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-51-00Evaluation form Kimruy.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-51-10Evaluation form Pichai.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-51-18Evaluation form Punsri.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-51-33Evaluation form Sompong.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2018-11-22-18-51-44Evaluation form Varittra.pdf ]