เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 28 พฤษภาคม 2561