เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 2560