เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป