เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้