เทศบาลตำบลตระการพืชผล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560เป็นต้นไป

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้