เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศใช้แผ่นพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้