เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผลมาดำรงตำแหน่ง ครู สายงานการสอนที่ว่าง