ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน ตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้