เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยเกษมสมบัติ หมู่ 4 ตำบลขุหลุ

ยังไม่มีไฟล์ PDF ในเนื้อหานี้