ประกาศมอบอำนาจ ให้รักษาราชการแทน

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-07-06-20-39-52คำสั่งการมอบอำนาจ ปี 2563.pdf ]