รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่2/63สมัยที่3

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-07-05-04-59-22ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563.pdf ]