รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63สมัยที่2

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-07-05-04-53-53ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563.pdf ]