รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-07-05-04-50-01ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563.pdf ]