คู่มือสําหรับประชําชน: กํารรับชําระภําษีโรงเรือนและที่ดิน คู่มือสําหรับประชําชน: กํารรับชําระภําษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงํานที่ให้บริกําร :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหลักเกณฑ์ วิธีกําร เงื่อนไข (ถ้ํามี) ในกํารยื่นค ําขอ และในกํารพิจํารณําอนุญําต1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชาระภาษี2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี(เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กหหมายกาหนด7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-04-21-23-55-19การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N] .pdf ]