คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 2564 หลักเกณฑ์ วิธีกําร เงื่อนไข (ถ้ํามี) ในกํารยื่นค ําขอ และในกํารพิจํารณําอนุญําตตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 25108. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณ9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2021-04-21-23-32-57การรับชำระภาษีป้าย [N] (1).pdf ]