การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-10-15-00-47-32การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร.pdf ]