ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-07-15-10-10-11117695_ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน พ.ศ. 2562.pdf ]