ายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563 1-7

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-05บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 1.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-16บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 2.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-24บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 3.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-34บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 4.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-42บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 5.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-46-51บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 6.pdf ]
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ [ 2020-06-29-17-47-08บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่า 7.pdf ]