ประเภทข่าว ประกาศเทศบาลตระการฯ ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 61 ข่าว


last up date 2021-07-13

ประกาศข้อบังคับหรือวินัยพนักงานเทศบาล ..


last up date 2021-07-06

ประกาศมอบอำนาจ ให้รักษาราชการแทน ..


last up date 2021-07-05

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63สมัยที่4 ..


last up date 2021-07-05

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่2/63สมัยที่3 ..


last up date 2021-07-05

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63สมัยที่3 ..


last up date 2021-07-05

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63สมัยที่2 ..


last up date 2021-07-05

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่1/63 ..


last up date 2021-06-22

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ..


last up date 2021-05-20

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 ..


last up date 2021-05-20

ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลตระการพืชผล 2563 ..


last up date 2021-04-22

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ..


last up date 2021-04-22

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 ..


last up date 2021-04-22

สถิติการให้บริการประชาชน ..


last up date 2021-04-22

รายงานแผนป้องกันปี63 ..


last up date 2021-04-22

รายงานผลแผนป้องกัน 6เดือน ..


last up date 2021-04-22

รายงานติดตามผลแผน 63 รอแก้ไข ..


last up date 2021-04-22

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ..


last up date 2021-04-22

แผนดำเนินการปี 64 ..


last up date 2021-04-22

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี63 ..


last up date 2021-04-22

ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ..


last up date 2021-04-21

ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..


last up date 2021-04-21

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยควํามพิการ ..


last up date 2021-04-21

การลงทะเบียนและยื่นขอรับกํารสงเครําะห์ผู้ป่วยเอดส์ ..


last up date 2021-04-21

คู่มือสําหรับประชําชน: กํารรับชําระภําษีโรงเรือนและที่ดิน คู่มือสํา ..


last up date 2021-04-21

คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 2564 หลักเกณฑ์ วิธีกําร เงื่อนไข (ถ้ําม ..


last up date 2021-02-05

ประกาศจากกองคลังเทศบาลตำบลตระการพืชผล ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อค ..


last up date 2021-02-05

ประกาศจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอ ..


last up date 2020-10-16

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลตระการฯ ..


last up date 2020-10-16

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจริยธรรม ..


last up date 2020-10-16

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 64-66 ..


last up date 2020-10-16

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี64-66 ..


last up date 2020-10-15

การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ..


last up date 2020-10-15

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบ ..


last up date 2020-07-22

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ ..


last up date 2020-07-15

ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน ..


last up date 2020-07-10

รายงานผลการดำเนินงานทุจริต 62 -6เดือน ..


last up date 2020-07-10

แผนทุจริต รอบ 12 เดือน ..


last up date 2020-07-10

ประกาศเทศบาลต่างๆในรอบ 12 เดือน ..


last up date 2020-06-30

แผนดำเนินการปี 63 ..


last up date 2020-06-29

ายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563 1-7 ..


last up date 2020-06-29

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนงบ64 ..


last up date 2020-06-29

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..


last up date 2020-06-29

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ..


last up date 2020-06-29

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ..


last up date 2020-06-29

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ ..


last up date 2020-06-29

แผนการใช้งบประมาณ ประจำปี 2563 ..


last up date 2020-06-29

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ..


last up date 2020-06-29

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย ..


last up date 2020-06-29

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ..


last up date 2020-06-29

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ..


last up date 2020-06-29

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ 62 ..


last up date 2020-06-29

รายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนโครพิษสุนัขบ้า ..


last up date 2020-06-29

รายงานติดตามผลแผน 62 ..


last up date 2020-06-29

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ..


last up date 2020-05-22

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตร 1 ปี63 ..


last up date 2020-05-22

รายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาส 2ประจำปี63 ..


last up date 2019-11-04

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 ..


last up date 2019-11-04

ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562 ..


last up date 2019-09-25

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาตำแหน่งภารโรง ..


last up date 2019-09-10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯเพื่อคัดเลือกตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาล ..


last up date 2018-11-22

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเ ..