ประเภทข่าว ประกาศสำนักปลัด ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 52 ข่าว


last up date 2021-05-06

ผลการประเมินมาตราส่งเสริมคุณธรรม ..


last up date 2021-03-05

กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครฯ ..


last up date 2021-03-05

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ..


last up date 2021-03-05

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ..


last up date 2021-02-05

ประกาศจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ราย ..


last up date 2020-11-05

แบบประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563 ..


last up date 2020-11-05

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ..


last up date 2020-11-05

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ..


last up date 2020-10-27

กระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สำนักทะเบียนท้อง ..


last up date 2020-07-30

ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ..


last up date 2020-07-30

ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ..


last up date 2020-05-13

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตระการพืชผล ..


last up date 2019-08-15

ประกาศด่วน! รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแ ..


last up date 2019-06-29

รายงานผลการดำเนินงานปี 62 ..


last up date 2019-06-30

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

..


last up date 2019-06-30

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีพ.ศ.2561 ..


last up date 2019-06-30

รายงานงบการเงิน ปี 2561 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาลประจำปี 2562 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี 2562 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศให้แต่ละส่วนราชการ จัดทำแผนการใช้เงิน ..


last up date 2019-06-30

ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงา ..


last up date 20