ประเภทข่าว ประกาศสำนักปลัด ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 52 ข่าว


last up date 2021-05-06

ผลการประเมินมาตราส่งเสริมคุณธรรม ..


last up date 2021-03-05

กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครฯ ..


last up date 2021-03-05

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ..


last up date 2021-03-05

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ..


last up date 2021-02-05

ประกาศจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ราย ..


last up date 2020-11-05

แบบประเมินความพึงพอใจประจำปี 2563 ..


last up date 2020-11-05

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ..


last up date 2020-11-05

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ..


last up date 2020-10-27

กระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สำนักทะเบียนท้อง ..


last up date 2020-07-30

ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ..


last up date 2020-07-30

ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ..


last up date 2020-05-13

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตระการพืชผล ..


last up date 2019-08-15

ประกาศด่วน! รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป ตำแ ..


last up date 2019-06-29

รายงานผลการดำเนินงานปี 62 ..


last up date 2019-06-30

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

..


last up date 2019-06-30

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีพ.ศ.2561 ..


last up date 2019-06-30

รายงานงบการเงิน ปี 2561 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาลประจำปี 2562 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้างทั่วไปประจำปี 2562 ..


last up date 2019-06-30

ประกาศให้แต่ละส่วนราชการ จัดทำแผนการใช้เงิน ..


last up date 2019-06-30

ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. สำนักงา ..


last up date 2019-06-30

ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร ..


last up date 2019-06-29

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์และการทุจริต


คู่มือการป ..


last up date 2019-01-17

ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ..


last up date 2018-11-26

คู่มือประชาชนในแต่ละด้าน 1.คู่มือแนะนำประชาชน เทศบาล 2.คู่มือสำหรับปร ..


last up date 2018-11-26

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์และ การทุจริต ศูนย์รับเรื่องร ..


last up date 2018-11-26

รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของเทศบาล ..


last up date 2018-11-23

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 มีเอกสารแนบท้าย 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

แผนการจัดหาพัสดุปี 2562 มีเอกสารแนบท้าย PDF 3 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

แผนการจัดหาพัสดุปี 2561 เอกสารแนบท้าย 3 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

1.คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข 2.กระบวนงานการให้บริการ 3.มาตรฐานการป ..


last up date 2018-11-22

ประกาศลดขั้นตอนการทำงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตกาลพืชผล ..


last up date 2018-11-22

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เอกสาร ลงนาม 3 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารแนบท้าย ลงนาม 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล มีเอกสาร ลงนาม แ ..


last up date 2018-11-22

รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ เอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

วัฒนธรรมองค์กร ..


last up date 2018-11-22

เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร มีเอกสาร แนบท้าย PDF 8 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล มีเอกสา ..


last up date 2018-11-22

กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง เอกสารลงนามแนบท้าย PDF 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

เรื่องประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของ เทศบาลตำบลตระการพืชผล เอกสาร PDF ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเอกสาร PDF แนบท้า ..


last up date 2018-11-22

เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ..


last up date 2018-11-22

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตกาลพืชผล มีเอกสาร ..


last up date 2018-11-22

แผนยุทธศาสตร์เทศบาล ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่อง การประกาศใช้ ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส มีเอกสาร ลงนามแนบท้าย 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาล มีเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ฉบับ ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล ดาวโหลดเอกสาร PDF แนบท้าย 1 ..


last up date 2018-11-22

ประการเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต ภาพเอกสารลงนาม 2 ฉบับ โดยน ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง ประมวลจริยธรรม ปี2561 โดยมีเอกสาร PDF ดาวโหลด แนบท้าย ..


last up date 2018-11-22

เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีเอกสาร แบบประเ ..


last up date 2018-11-22

แผนการดำเนินงาน 3 ข้อ เรื่อง แผนดำเนินงาน มีรายละเอียด ดาวโหลดข้อมูล PDF ..