ประเภทข่าว ข่าวสารภายนอก ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 45 ข่าว


last up date 2021-04-19

รายงานแสดงผลการดำเนินงานงบไตรมาส 2 2564 ..


last up date 2019-03-03

ประกาศยกเลิกโอนย้ายพนักงานเทศบาลตระการพืชผล 2562 ..


last up date 2018-08-23

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธารณะสายช่วง ..


last up date 2018-08-17

ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ..


last up date 2018-08-17

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ..


last up date 2018-07-20

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค้าหมู่ 5 ..


last up date 2018-07-20

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ..


last up date 2018-07-20

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ..


last up date 2018-06-25

ใช้แผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ..


last up date 2018-06-20

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 28 พฤษภาคม 2561 ..


last up date 2018-06-20

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 15 กุมภาพันธ์ 2561 ..


last up date 2018-06-20

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 30 พฤศจิกายน 2560 ..


last up date 2018-06-20

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 2560 ..


last up date 2018-06-20

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ..


last up date 2018-06-20

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ..


last up date 2018-06-20

เพื่อเป็นแนวทางในการการบริหารงานท้องถิ่น ต่อไป ..


last up date 2018-06-20

การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ..


last up date 2018-06-20

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ ..


last up date 2018-06-20

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอน ..


last up date 2018-06-20

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อพัฒนาท้องถิ ..


last up date 2018-06-20

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนทรา ..


last up date 2018-06-14

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแล ..


last up date 2018-06-14

ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผลเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล ..


last up date 2018-06-14

เทศบาลตำบลตระการพืชผล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 25 ..


last up date 2018-06-14

เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกา ..


last up date 2018-02-19

เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที ..


last up date 2018-01-19

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารา ..


last up date 2017-05-22

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ..


last up date 2016-12-30

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม ..


last up date 2016-12-30

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส ..


last up date 2016-12-30

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนลา ..


last up date 2016-12-30

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำ ..


last up date 2016-12-20

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็น ถนนลา ..


last up date 2016-12-20

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ต ..


last up date 2016-11-08

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำคำนามูล ถนน ..


last up date 2016-11-08

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาธารณะ (คลองน้ ..


last up date 2016-07-25

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ..


last up date 2016-07-25

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ..


last up date 2016-07-25

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ..


last up date 2016-07-12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแน ..


last up date 2016-06-02

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ..


last up date 2016-05-16

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบล ..


last up date 2016-05-16

การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติก ..


last up date 2016-04-20

ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ..


last up date 2015-12-08

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน ..