ประเภทข่าว ข่าวสารภายใน ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 6 ข่าว


last up date 2020-10-16

ประกาศกองคลัง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (2563) ..


last up date 2018-11-22

โครงสร้างหน่วยงาน ..


last up date 2018-10-02

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนดวิสัยทัศน ..


last up date 2018-06-20

เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ..


last up date 2016-08-16

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาน ..


last up date 2016-08-14

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธา ..