วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลล่าสุด: 2018-10-02 10:50:24
จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนดวิสัยทัศน ....อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-08-23 09:51:12
จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธารณะสายช่วง ....อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง

ข้อมูลล่าสุด: 2018-08-17 14:47:53
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ....อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ข้อมูลล่าสุด: 2018-08-17 14:46:02
จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ....อ่านต่อ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค

ข้อมูลล่าสุด: 2018-07-20 21:41:36
จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค้าหมู่ 5 ....อ่านต่อ

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-07-20 21:38:30
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ....อ่านต่อ

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-07-20 21:37:36
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ....อ่านต่อ

เรื่อง ใช้แผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-25 11:52:08
จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ใช้แผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ....อ่านต่อ

เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 28/05/61

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:37:58
จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 28 พฤษภาคม 2561 ....อ่านต่อ

เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 15/02/61

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:36:47
จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 15 กุมภาพันธ์ 2561 ....อ่านต่อ

เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 30/11/60

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:34:58
จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 30 พฤศจิกายน 2560 ....อ่านต่อ

เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23/08/60

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 15:33:14
จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 2560 ....อ่านต่อ

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:59:27
จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ....อ่านต่อ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:57:47
จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ....อ่านต่อ

เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี2561

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:53:23
จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ....อ่านต่อ

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:49:32
จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

เพื่อเป็นแนวทางในการการบริหารงานท้องถิ่น ต่อไป ....อ่านต่อ

เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:47:21
จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ....อ่านต่อ

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:45:31
จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ ....อ่านต่อ

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ 2558

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:42:01
จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอน ....อ่านต่อ

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:36:54
จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อพัฒนาท้องถิ ....อ่านต่อ

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-20 11:32:40
จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนทรา ....อ่านต่อ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-14 14:08:29
จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแล ....อ่านต่อ

เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-14 11:23:56
จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผลเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล ....อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-14 10:57:23
จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

เทศบาลตำบลตระการพืชผล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 25 ....อ่านต่อ

การใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561-2563

ข้อมูลล่าสุด: 2018-06-14 10:49:26
จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกา ....อ่านต่อ

ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-02-19 14:37:17
จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง

เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที ....อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

ข้อมูลล่าสุด: 2018-01-19 13:52:15
จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารา ....อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ข้อมูลล่าสุด: 2017-05-22 11:13:45
จำนวนเข้าชม 202 ครั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ....อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:55:43
จำนวนเข้าชม 189 ครั้ง

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม ....อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่1

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:51:21
จำนวนเข้าชม 187 ครั้ง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ 4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:44:56
จำนวนเข้าชม 158 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนลา ....อ่านต่อ

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านม่วงเดียด

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-30 15:29:38
จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำ ....อ่านต่อ

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-20 15:13:23
จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็น ถนนลา ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิมหมู่ 3

ข้อมูลล่าสุด: 2016-12-20 15:05:34
จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ต ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-11-08 14:33:55
จำนวนเข้าชม 162 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำคำนามูล ถนน ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ข้อมูลล่าสุด: 2016-11-08 14:31:47
จำนวนเข้าชม 145 ครั้ง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาธารณะ (คลองน้ ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

ข้อมูลล่าสุด: 2016-08-16 15:27:22
จำนวนเข้าชม 359 ครั้ง

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาน ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการฯ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-08-14 21:45:32
จำนวนเข้าชม 450 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธา ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.หมู่ 3

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:35:50
จำนวนเข้าชม 252 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. หมู่ 6

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:33:14
จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล. หมู่ 5

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-25 21:24:23
จำนวนเข้าชม 190 ครั้ง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ....อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ

ข้อมูลล่าสุด: 2016-07-12 16:25:06
จำนวนเข้าชม 398 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแน ....อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

ข้อมูลล่าสุด: 2016-06-02 20:51:42
จำนวนเข้าชม 429 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ....อ่านต่อ

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ข้อมูลล่าสุด: 2016-05-16 16:06:53
จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบล ....อ่านต่อ

ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ข้อมูลล่าสุด: 2016-05-16 16:02:32
จำนวนเข้าชม 293 ครั้ง

การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติก ....อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์

ข้อมูลล่าสุด: 2016-04-20 13:53:36
จำนวนเข้าชม 364 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ....อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อมูลล่าสุด: 2015-12-08 21:17:52
จำนวนเข้าชม 347 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน ....อ่านต่อ