ประเภท about ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 8 บทความ
ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับ โนบายด้านการเมือง และการปกครอง

อัพเด็ทล่าสุดเมื่อ 2014-06-17 11:17:07

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ให้เข้าสู่กระบวนการมีส่วนรวมทางการบริหารแลชะการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 1.2 พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลตระการฯ ให้มีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบการการบริหารงานเทศบาล 1.3 พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร ให้มีจิตใต้สำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เน้นความสามารถ และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นหลักปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปร่งใส 1.4 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริหารประชาชน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงาน และบริการประชาชน และชุมชนอย่างทั่วถึง 1.5ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างเครือข่ายชุมชนพร้อมทั้ง การจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อสร้างระบบและกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระรังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชน และประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ 1.6 เพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลตระการฯ โดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีและค่าธรรมเนียมและมุ่งความเสมอภาค และมีประสิทธิภาพและให้รายได้เพียงพอในการบริหารจัดการ ด้านสังคมอย่างทั่วถึงและทั่วหน้า 1.7 พัฒนาประสิทธิภาพ ของประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมถึงชุมชนในเขตเทศบาล อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 1.8 ส่งเสริมให้มีการลดใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยทุกประเภท ตลอดจนการใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันและพลังงานอื่นๆ ของเทศบาลฯ ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม แทนที่