ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลตระการพืชผล

1. ความเป็นมา เทศบาลตำบลตระการพืชผลได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตระกา ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-18 08:05:53
จำนวนเข้าชม 5630 ครั้ง

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา 7.1 พัฒนาก่อสร้างป ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 12:12:04
จำนวนเข้าชม 562 ครั้ง

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข 6.1 รณรงค์ เ ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 12:01:24
จำนวนเข้าชม 481 ครั้ง

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเท

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว แนวทางการแก้ ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 11:45:15
จำนวนเข้าชม 776 ครั้ง

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา 3.1 เสริมสร้างค ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 11:22:23
จำนวนเข้าชม 967 ครั้ง

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนา 2.1 สนับสนุน และส่งเ ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 11:19:24
จำนวนเข้าชม 526 ครั้ง

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา 4.1 สนับสนุนจัดศูนย์บริก ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 11:14:33
จำนวนเข้าชม 496 ครั้ง

โนบายด้านการเมือง และการปกครอง

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเ ....อ่านต่อ

ข้อมูลล่าสุด: 2014-06-17 11:17:07
จำนวนเข้าชม 464 ครั้ง